Duurzame doelen bij de Rijksoverheid

Het Rijk werkt aan een duurzame bedrijfsvoering: groen, circulair, sociaal en innovatief. Willen we een positieve impact op milieu en samenleving maken, dan hebben we jou daarbij hard nodig. Als mens, werknemer, opdrachtgever voor de inkoop van producten of diensten, beleidsmaker of inkoopprofessional. Duurzaamheid moet regel worden, geen uitzondering. Op deze pagina lees je wat de doelen bij het Rijk zijn.

Door in onze eigen bedrijfsvoering en inkoop duurzame oplossingen toe te passen en andere overheden te ondersteunen en stimuleren dit ook te doen, dragen we bij aan de duurzame transitie van Nederland.

En daarmee boeken we goede resultaten. Toch is het nodig én mogelijk om meer impact te realiseren.

De Rijksoverheid:

  1. is klimaatneutraal in 2030;
  2. is goed voor 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 en volledig circulair in 2050;
  3. stimuleert arbeidsparticipatie, o.a. door 5000 participatiebanen te creëren;
  4. verduurzaamt internationale productieketens door misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en mileu aan te pakken;
  5. stimuleert innovaties door launching customer te zijn.

Daarbij focussen we op verduurzaming binnen de sectoren en productgroepen waar we de meeste winst kunnen behalen. Welke dat zijn, zie je bij de onderwerpen.

Inkopen met impact

Het rijk staat voor grote opgaven, waaronder het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering, het versnellen van de ontwikkeling naar een circulaire economie en het creëren van baankansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met inkoop kan en wil het Rijk een verschil maken. Opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid kunnen de duurzame transitie van Nederland versneller door het inzetten van hun inkoopkracht. Inkopen met impact is daarom de nieuwe standaard binnen het Rijk. Inkopen met impact betekent dat er altijd eerst wordt gekeken naar wat er met inkoop wordt bereikt. Zoals duurzaamheid, innovatie en het beschermen van mensenrechten.

In 'Inkopen met impact' wordt het kabinetsbeleid over de inkoopstrategie van het Rijk beschreven. Het rapport beschrijft dat duurzaam, sociaal en innovatief inkopen voortaan de standaard is bij het Rijk. Naast dat inkoop door het Rijk moet leiden tot kwalitatief goede producten en diensten, moet het met deze strategie ook bijdragen aan maatschappelijke doelen.

We kopen jaarlijks voor rond de 12 miljard zakelijk in, daarmee kunnen en willen we verschil maken. Ook, of misschien wel júist in coronatijd. Want duurzaamheid kan bijdragen aan blijvend herstel van een gezonde economie. We hebben gezien dat het streven naar alleen de laagste prijs ons afhankelijk en kwetsbaar kan maken, en dat het lang niet altijd goed is voor mens en milieu. We houden daarom vast aan onze duurzame doelen, en zetten in op het verbeteren van de uitvoering. Want we liggen niet met alle tussendoelen op schema. Denk Doe Duurzaam laat ook zien hoe we exploreren, daarvan leren, versnellen en nieuwe kansen oppakken.

Verder kijken dan onze eigen voetafdruk

We willen niet alleen onze eigen voetafdruk verkleinen, zelf innovatief zijn en banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt creëren binnen de Rijksoverheid. Maar juist ook andere overheden en organisaties ondersteunen als die stappen willen zetten naar klimaatvriendelijke, sociale en innovatieve bedrijfsvoering. Daarom delen we onze ervaringen via deze website en leveren we actieve bijdragen aan samenwerkingsverbanden zoals het platform circulair bouwen, de green deal circulair inkopen en de door PIANOo georganiseerde activiteiten, leernetwerken en kennisdeling.

In het nationale klimaatakkoord hebben we dan ook opgenomen dat de Rijksoverheid een voorbeeldrol heeft. Onze 10 miljard inkoopuitgaven zetten we bijvoorbeeld standaard in voor het realiseren van maatschappelijke impact. Met alle overheden samen gaat het zelfs om meer dan 70 miljard euro aan inkoopuitgaven. Daarmee kunnen we samen een groot verschil maken als het gaat om de duurzame transitie van Nederland.

Bronnen

De visie en doelen bij de Rijksoverheid zijn tot stand gekomen vanuit verschillende publicaties: