Duurzame doelen bij de Rijksoverheid

Het Rijk werkt aan een duurzame bedrijfsvoering: groen, circulair, sociaal en innovatief. Willen we een positieve impact op milieu en samenleving maken, dan hebben we jou daarbij hard nodig. Als mens, werknemer, opdrachtgever voor de inkoop van producten of diensten, beleidsmaker of inkoopprofessional. Duurzaamheid moet regel worden, geen uitzondering. Op deze pagina lees je wat de doelen bij het Rijk zijn.

Door in onze eigen bedrijfsvoering en inkoop duurzame oplossingen toe te passen en andere overheden te ondersteunen en stimuleren dit ook te doen, dragen we bij aan de duurzame transitie van Nederland.

En daarmee boeken we goede resultaten. Toch is het nodig én mogelijk om meer impact te realiseren.

De Rijksoverheid:

  1. is klimaatneutraal in 2030;
  2. is goed voor 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 en volledig circulair in 2050;
  3. stimuleert arbeidsparticipatie, o.a. door 5000 participatiebanen te creëren;
  4. verduurzaamt internationale productieketens door misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en mileu aan te pakken;
  5. stimuleert innovaties door launching customer te zijn.

Daarbij focussen we op verduurzaming binnen de sectoren en productgroepen waar we de meeste winst kunnen behalen. Welke dat zijn, zie je bij de onderwerpen.

Inkopen met impact

De inkoopstrategie Inkopen met Impact is gepositioneerd als een belangrijk middel om deze doelen te realiseren, naast instrumenten en maatregelen gericht op gedrag, beleid, aanpassing van processen, etc. Van beleid, opdrachtgevers en inkopers wordt verwacht dat zij verder kijken dan alleen naar doelmatig en rechtmatig inkopen. Juist de maatschappelijke effecten van inkoop staan in de belangstelling. Die maatschappelijke effecten hebben te maken met goed opdrachtgeverschap aan de ene kant en met het beleid op het gebied van duurzaamheid en het stimuleren van de economie aan de andere kant. In beide gevallen versterkt de inkoop de effecten die het Rijk met haar beleid wil bereiken. Om de inkoopinspanning vroegtijdig in de goede richting te sturen, zijn naast de inhoudelijke doelen, de onderstaande afspraken vastgelegd:

  • Toepassen van maatschappelijk verantwoorde inkoopcriteria bij alle aanbestedingen in 45 relevante productgroepen (zie ook de productgroepen op www.mvicriteria.nl);
  • Toepassen van eisen of gunningscriteria op significant of ambitieus niveau bij 50 procent van deze aanbestedingen, vanaf 2020;
  • Bij alle aanbestedingen die via het categoriemanagement lopen, wordt de gunning naast prijs en kwaliteit ook minimaal voor 50 procent op maatschappelijke impact gebaseerd;
  • Het toepassen van social return bij alle passende aanbestedingen van werken en diensten met een loonsom van tenminste 250.000 euro (exclusief btw) en een looptijd van ten minste zes maanden;
  • Het toepassen van Internationale Sociale Voorwaarden bij aanbestedingen boven de Europese drempels in risicovolle categorieën.

Verder kijken dan onze eigen voetafdruk

We willen niet alleen onze eigen voetafdruk verkleinen, zelf innovatief zijn en banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt creëren binnen de Rijksoverheid. Maar juist ook andere overheden en organisaties ondersteunen als die stappen willen zetten naar klimaatvriendelijke, sociale en innovatieve bedrijfsvoering. Daarom delen we onze ervaringen via deze website en leveren we actieve bijdragen aan samenwerkingsverbanden zoals het platform circulair bouwen, de green deal circulair inkopen en de door PIANOo georganiseerde activiteiten, leernetwerken en kennisdeling.

In het nationale klimaatakkoord hebben we dan ook opgenomen dat de Rijksoverheid een voorbeeldrol heeft. Onze 10 miljard inkoopuitgaven zetten we bijvoorbeeld standaard in voor het realiseren van maatschappelijke impact. Met alle overheden samen gaat het zelfs om meer dan 70 miljard euro aan inkoopuitgaven. Daarmee kunnen we samen een groot verschil maken als het gaat om de duurzame transitie van Nederland.

Bronnen

De visie en doelen bij de Rijksoverheid zijn tot stand gekomen vanuit verschillende publicaties: