Over ons

Wie zijn wij?

Het rijksbrede programmateam Denk Doe Duurzaam helpt de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering van het Rijk. Dat doen we in opdracht van de ICBR, het hoogste ambtelijk overleg voor de bedrijfsvoering van het Rijk, waarin alle ministeries zijn vertegenwoordigd. 

We organiseren samenwerking, richten de sturing in, bieden inzicht in de voortgang, faciliteren doorbraken, en inspireren en activeren via communicatie. Daardoor kunnen onze beleids- en uitvoeringspartners en (bestuurlijk) opdrachtgevers de duurzaamheidsdoelen beter, sneller en gemakkelijker halen, beter sturen op voortgang en resultaat, en draagt de Rijksbedrijfsvoering voortaan standaard bij aan een socialere en duurzamere samenleving.

Hoewel we organisatorisch zijn ondergebracht bij BZK/DGDOO, is onze scope rijksbreed en zijn we géén beleidsmakers of kaderstellers. Wel werken we met beleid samen, zoals we samenwerken met andere partners in de bedrijfsvoering en het bestuur van het Rijk. 

Meer voor elkaar

Het programmateam werkt voor en met verschillende partners binnen de Rijksoverheid. De slogan is dan ook ‘meer voor elkaar’: we stimuleren de samenwerking zodat we meer resultaat kunnen boeken, meer impact realiseren, meer voor elkaar krijgen. Want de cijfers liegen er niet om: veel gaat goed, maar van veel doelen kunnen we inmiddels ook stellen dat het erg spannend wordt of we die gaan halen. 

Denk Doe Duurzaam is dan ook een collectief. Naast de naam van het programma is het ook de vlag waaronder allerlei partners in en rond de rijksbedrijfsvoering samenwerken aan de duurzame opgave. Met die vlag, het beeldmerk, laten we zien wat er allemaal gebeurt, hoeveel er al duurzaam is en dat er steeds meer mensen aan meewerken. Het programmateam Denk Doe Duurzaam is een van de spelers, een gelijkwaardig lid van die beweging, dat haar steentje bijdraagt. 

Belangrijke partners binnen de rijksoverheid zijn onder meer de departementale duurzaamheidscoördinatoren, ICBR-leden en -portefeuillehouders Duurzaamheid, categoriemanagers, dienstverleners, opdrachtgevers en beleidsdossierhouders. Waar het de samenwerking met beleid aangaat, gaat het zowel om het bedrijfsvoeringbeleid (de directies van BZK/DGDOO) als om het landelijke sociale en duurzaamheidsbeleid (denk aan EZK, I&W, BZ, SZW e.d.). Het doel is dat voor iedereen binnen het Rijk (sociale) duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel is van het dagelijks werk. En wel op zo’n manier dat het Rijk haar doelen behaalt en de beloofde maatschappelijke impact realiseert. Dan is de transitie geslaagd. Voor alle deze doelen is samenwerking cruciaal.

Programmalijnen

De ICBR (de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk) stelde in december 2021 het programmaplan voor de komende jaren vast, en stemde eind 2022 in met financiering tot eind 2025. Daarmee hebben we een duidelijke opdracht. De resultaten en activiteiten van het programma zijn opgedeeld in vier programmalijnen, elk met een coördinator. Elk jaar stelt het programma samen met departementen en beleidsdossierhouders een jaaropgave op, waarin staat waar departementen zich dat jaar specifiek op richten, wat beleid (BZK/DGDOO) gaat doen en wat het programma op zich neemt. Een vijftal portefeuillehouders Duurzaamheid van de ICBR volgt de voortgang ervan op de voet, via kwartaalgesprekken en halfjaarrapportages. Zij sturen bij waar nodig en houden hun collega’s in de ICBR alert, betrokken en actief op dit terrein. 

Programmalijnen Denk Doe Duurzaam. Lijn 1: Bevorderen effect Roadmap verduurzamingsopgave Rijksorganisatie Dashboard duurzaamheid Begeleiden MT’s en managers bij doorleven voorbeeldrol Lerend netwerk duurzaamheidscoördinatoren kerndepartementen Lijn 2: Communicatie en netwerk   Campagne Denk Doe Duurzaam Drie brede netwerkbijeenkomsten per jaar Roadshow MVI grote opdrachtgevers Roadshow MVI inkooporganisaties Lijn 3: Kennis en instrumenten Dashboard duurzaamheid Duurzame ontmoetingsruimte (workspace) Digitale versie van het ambitieweb Maatregelenmatrix Beheer MVI-criteria Community of practice CO2-prestatieladder Lijn 4: Innovatie en uitvoering Lerend netwerk uitvoeringsorganisaties Community of practice financieren/bekostigen verduurzamingsopgave Circa 15 pilotprojecten gericht op innovatie en verduurzaming

Sabien van der Leij

Programmamanager
‘We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children’. Dat is precies zoals ik het zie. Het is voor mij dus geen vraag of ik, wij, de rijksoverheid moeten bijdragen aan een betere wereld en een leefbare toekomst. Voor het Rijk geldt dat extra, wij moeten het goede voorbeeld geven aan anderen in Nederland, laten zien dat het kan en belangrijk is. Bovendien hebben we de potentie in ons om een groot verschil te maken, als grote organisatie. Dat besef heeft soms nog een zetje nodig, maar dat zetje geef ik graag. 

Sabien van der Leij
Beeld: Denk Doe Duurzaam
Sabien van der Leij

Marjon Perlot

Programmasecretaris
“Bewust zijn van hoe klein of groot jouw aandeel in duurzaamheid ook is, je maakt altijd impact. Dus niet vanuit je stoel beslissen, je moet het gaan doen en ervaren. Op deze manier probeer ik een stukje bij te dragen aan een mooiere wereld voor mezelf, mijn dierbaren, voor iedereen!”

Marjon Perlot
Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Marjon Perlot

Betty van de Klashorst

Programmaondersteuner
“Een glimlach van mijn medemens vind ik heel belangrijk. Een glimlach van de aarde nog belangrijker. Het is voor mij waardevol om onderdeel te zijn van dit duurzaamheidsnetwerk en samen stappen in de richting van verbetering te zetten.”

Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Betty van de Klashorst

Mandy de Visser

Programmalijncoördinator communicatie en netwerk
“In mijn ogen is alles verbonden: mens, natuur, klimaat, geluk, welvaart en welzijn. Gaat het met het een goed, dan ook met het andere. Door te werken aan een duurzamer en socialer Rijk wil ik hoop bieden op een prettig leefbare en rechtvaardige toekomst voor de generatie van mijn stiefzoon Lars en de generaties die erop volgen.”

Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Mandy de Visser

Paulien Stélian

Communicatieadviseur communicatie en netwerk
De wereld een beetje mooier maken. Door de duurzame keuze de eerste keuze te maken. Ook binnen de Rijksoverheid. De ambities zijn er. En heel veel mooie initiatieven. Ik zet me samen met vele collega’s graag in om van duurzaamheid de norm te maken. Jij ook?  

Paulien Stélian
Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Paulien Stélian

Jessica Ives

Communicatieadviseur communicatie en netwerk
Een leefbare wereld is voor iedereen belangrijk en daar moeten wij met z'n alle ons best voor doen. Samen, en als Rijksoverheid, kunnen we het verschil maken. Een betere wereld begint bij jezelf, maar je bent zeker niet alleen.  

Jessica Ives
Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Jessica Ives

Tibor Tankink

Programmalijncoordinator kennis en instrumenten
“Het verbinden van mensen voor een iets duurzamere aarde. Zonder veroordeling op basis van niet duurzaam gedrag. Duurzaamheid bestaat wat mij betreft uit een keuze met daaraan gekoppeld een uitleg die iedereen begrijpt.”

Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Tibor Tankink

Joost Hellegers

Ondersteuner kennis en instrumenten
“Rapport op rapport wijst uit dat we nu moeten ingrijpen om klimaatopwarming te voorkomen. Als Rijk dienen we ons dan ook in te spannen om te verduurzamen. Elke ambtenaar heeft hierin een rol om vanuit zijn positie hieraan bij te dragen. Ik help dan ook graag om hen de kennis en instrumenten te bieden om zich hiervoor effectief in te zetten.”

Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Joost Hellegers

Yorick Schnepper

Ondersteuner kennis en instrumenten
Johan Cruijff sprak ooit de wijze woorden: “Alleen kan je niks, je moet het samen doen.” Samen kunnen we de aarde een stukje mooier, schoner, veiliger en fijner maken, voor iedereen. Ik probeer hier mijn steentje aan bij te dragen door mij in te zetten voor een duurzamere en socialere toekomst, maar ik kan dit niet alleen. We staan samen voor deze uitdaging. Doe je mee?

Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Yorick Schnepper

Marije Geluk

Programmalijncoördinator innovatie
“Voor de toekomst. Als je echt wat wil veranderen, kan heel veel.”

Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Marije Geluk

Cheniva Cooman

Ondersteuner innovatie
Duurzaamheid is voor mij meer dan een woord: het is de drijfveer achter mijn missie om een betere toekomst te creëren voor mens en natuur. Met creativiteit en oplossingsgericht denken, ben ik vastberaden om mijn vaardigheden in te zetten om een positieve en duurzame impact te maken.

Chevina
Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Cheniva Cooman