Over ons

Wie zijn wij?

Het rijksbrede programmateam Denk Doe Duurzaam helpt de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering van het Rijk. Dat doen we in opdracht van de ICBR, het hoogste ambtelijk overleg voor de bedrijfsvoering van het Rijk, waarin alle ministeries zijn vertegenwoordigd. 

We organiseren samenwerking, richten de sturing in, bieden inzicht in de voortgang, faciliteren doorbraken, en inspireren en activeren via communicatie. Daardoor kunnen onze beleids- en uitvoeringspartners en (bestuurlijk) opdrachtgevers de duurzaamheidsdoelen beter, sneller en gemakkelijker halen, beter sturen op voortgang en resultaat, en draagt de Rijksbedrijfsvoering voortaan standaard bij aan een socialere en duurzamere samenleving.

Hoewel we organisatorisch zijn ondergebracht bij BZK/DGDOO, is onze scope rijksbreed en zijn we géén beleidsmakers of kaderstellers. Wel werken we met beleid samen, zoals we samenwerken met andere partners in de bedrijfsvoering en het bestuur van het Rijk. 

Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Het team van Denk Doe Duurzaam met van links naar rechts: Charlene Taal, Robin Hamers, Duco de Vries, Betty van de Klashorst, Joost Hellegers, Tibor Tankink, Mandy de Visser, Monique Hooghiemstra, Susanne Vermeer, Marije Geluk en Yvonne van Remmen.

Meer voor elkaar

Het programmateam werkt voor en met verschillende partners binnen de Rijksoverheid. De slogan is dan ook ‘meer voor elkaar’: we stimuleren de samenwerking zodat we meer resultaat kunnen boeken, meer impact realiseren, meer voor elkaar krijgen. Want de cijfers liegen er niet om: veel gaat goed, maar van veel doelen kunnen we inmiddels ook stellen dat het erg spannend wordt of we die gaan halen. 

Denk Doe Duurzaam is dan ook een collectief. Naast de naam van het programma is het ook de vlag waaronder allerlei partners in en rond de rijksbedrijfsvoering samenwerken aan de duurzame opgave. Met die vlag, het beeldmerk, laten we zien wat er allemaal gebeurt, hoeveel er al duurzaam is en dat er steeds meer mensen aan meewerken. Het programmateam Denk Doe Duurzaam is een van de spelers, een gelijkwaardig lid van die beweging, dat haar steentje bijdraagt. 

Belangrijke partners binnen de rijksoverheid zijn onder meer de departementale duurzaamheidscoördinatoren, ICBR-leden en -portefeuillehouders Duurzaamheid, categoriemanagers, dienstverleners, opdrachtgevers en beleidsdossierhouders. Waar het de samenwerking met beleid aangaat, gaat het zowel om het bedrijfsvoeringbeleid (de directies van BZK/DGDOO) als om het landelijke sociale en duurzaamheidsbeleid (denk aan EZK, I&W, BZ, SZW e.d.). Het doel is dat voor iedereen binnen het Rijk (sociale) duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel is van het dagelijks werk. En wel op zo’n manier dat het Rijk haar doelen behaalt en de beloofde maatschappelijke impact realiseert. Dan is de transitie geslaagd. Voor alle deze doelen is samenwerking cruciaal.

Programmalijnen

De ICBR (de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk) stelde in december 2021 het programmaplan voor de komende jaren vast, en stemde eind 2022 in met financiering tot eind 2025. Daarmee hebben we een duidelijke opdracht. De resultaten en activiteiten van het programma zijn opgedeeld in vier programmalijnen, elk met een coördinator. Elk jaar stelt het programma samen met departementen en beleidsdossierhouders een jaaropgave op, waarin staat waar departementen zich dat jaar specifiek op richten, wat beleid (BZK/DGDOO) gaat doen en wat het programma op zich neemt. Een vijftal portefeuillehouders Duurzaamheid van de ICBR volgt de voortgang ervan op de voet, via kwartaalgesprekken en halfjaarrapportages. Zij sturen bij waar nodig en houden hun collega’s in de ICBR alert, betrokken en actief op dit terrein. 

Programmalijnen Denk Doe Duurzaam. Lijn 1: Bevorderen effect  Roadmap verduurzamingsopgave Rijksorganisatie Dashboard duurzaamheid Begeleiden MT’s en managers bij doorleven voorbeeldrol Lerend netwerk duurzaamheidscoördinatoren kerndepartementen Lijn 2: Communicatie en netwerk    Campagne Denk Doe Duurzaam Drie brede netwerkbijeenkomsten per jaar Roadshow MVI grote opdrachtgevers Roadshow MVI inkooporganisaties Lijn 3: Tools en instrumenten  Dashboard duurzaamheid Duurzame ontmoetingsruimte (workspace) Digitale versie van het ambitieweb Maatregelenmatrix Beheer MVI-criteria Lijn 4: Innovatie en uitvoering  Lerend netwerk uitvoeringsorganisaties Community of practice CO2-prestatieladder Community of practice financieren/bekostigen verduurzamingsopgave Circa 15 pilotprojecten gericht op innovatie en verduurzaming

Yvonne van Remmen

Programmamanager
“Ik vind duurzaamheid iets dat je gewoon doet. We kunnen en willen niet meer anders. Uiteraard altijd in gesprek en in afweging met andere doelen van welzijn, kosten etc.”

Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Yvonne van Remmen

Betty van de Klashorst

Programma ondersteuner
“Een glimlach van mijn medemens vind ik heel belangrijk. Een glimlach van de aarde nog belangrijker. Het is voor mij waardevol om onderdeel te zijn van dit duurzaamheidsnetwerk en samen stappen in de richting van verbetering te zetten.”

Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Betty van de Klashorst

Susanne Vermeer

Programmalijn coördinator lijn 1
“Ik werk graag in de (moes)tuin en dat staat voor mij onlosmakelijk verbonden met de zorg voor de aarde, mens en dier. Regeneratief, niet alleen nemen maar ook iets terug geven en daarmee verbeteren. Deze filosofie pas ik ook toe in mijn werk. Samen kunnen we het systeem veranderen en zorgen voor een duurzame, leefbare planeet.”

Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Susanne Vermeer

Duco de Vries

Beleidsmedewerker lijn 1
“Duurzaamheid en welvaart zijn geen tegenpolen maar liggen juist in elkaars verlengde. Door het goede voorbeeld te geven kunnen we organisaties en individuen inspireren om zich in te zetten voor een duurzame economie.”

Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Duco de Vries

Mandy de Visser

Programmalijn coördinator lijn 2
“In mijn ogen is alles verbonden: mens, natuur, klimaat, geluk, welvaart en welzijn. Gaat het met het een goed, dan ook met het andere. Door te werken aan een duurzamer en socialer Rijk wil ik hoop bieden op een prettig leefbare en rechtvaardige toekomst voor de generatie van mijn stiefzoon Lars en de generaties die erop volgen.”

Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Mandy de Visser

Monique Hooghiemstra

Senior communicatieadviseur lijn 2
“Om ook via mijn vakgebied communicatie bij te dragen aan zowel het vergroten van de duurzaamheidsbeweging als het halen van de klimaatdoelstellingen, vind ik waardevol.”

Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Monique Hooghiemstra

Robin Hamers

Medior communicatieadviseur lijn 2
“Met steeds meer medewerkers die aansluiten, vergroten we de duurzame handafdruk en veranderen we de sociale norm. Dit zorgt voor veel energie en een voldaan gevoel. Met deze kracht hebben we zeker een toekomst om naar uit te kijken.”
 

Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Robin Hamers

Tibor Tankink

Programmalijn coördinator lijn 3
“Het verbinden van mensen voor een iets duurzamere aarde. Zonder veroordeling op basis van niet duurzaam gedrag. Duurzaamheid bestaat wat mij betreft uit een keuze met daaraan gekoppeld een uitleg die iedereen begrijpt.”

Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Tibor Tankink

Marije Geluk

Programmalijn coördinator lijn 4
“Voor de toekomst. Als je echt wat wil veranderen, kan heel veel.”

Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Marije Geluk

Joost Hellegers

Ondersteuner lijn 3
“Rapport op rapport wijst uit dat we nu moeten ingrijpen om klimaatopwarming te voorkomen. Als Rijk dienen we ons dan ook in te spannen om te verduurzamen. Elke ambtenaar heeft hierin een rol om vanuit zijn positie hieraan bij te dragen. Ik help dan ook graag om hen de kennis en instrumenten te bieden om zich hiervoor effectief in te zetten.”

Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Joost Hellegers

Charlene Taal

Ondersteuner lijn 4
“Mijn streven is om duurzame keuzes de norm te maken. Ik ben ervan overtuigd dat als je weet dat iets beter kan, je ook de verantwoordelijkheid hebt om het beter te doen. Als het groener kan, laten we het dan ook met z’n allen groener doen!”

Beeld: ©Denk Doe Duurzaam
Charlene Taal

Marjon Perlot

Programma secretaris