Verbeteren arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu in de toeleveringsketen (naleving Internationale Sociale Voorwaarden, ISV)

Met het toepassen van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) richt de Rijksoverheid zich op het voorkomen en aanpakken van misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu in de toeleveringsketen. Het Rijk doet dit door in contracten te vereisen dat leveranciers actie ondernemen om risico’s in de internationale keten te verkleinen. Hiertoe moeten zij werken aan gerichte verbetering in hun internationale keten door gepaste zorgvuldigheid (ook wel due diligence) toe te passen, conform de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (OESO-richtlijnen) en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). In de Uitvoeringsagenda, in juni 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer, staan de stappen die de komende jaren worden gezet om de toepassing van ISV in de rijksinkoop te verbeteren en hoe de toezeggingen op het gebied van ISV concreet zullen worden uitgevoerd. 

Opdracht: pas ISV toe bij Europese Aanbestedingen binnen de risicocategoriëen.

Opdracht: pas ISV toe bij Europese Aanbestedingen binnen de risicocategoriëen.
ISV risicocategorieenRisicocategorieen na herijking rijksinkoopcategorieen
1BedrijfskledingBedrijfskleding
2CateringConsumptieve dienstverlening
a. Catering
3Grondstoffenmanagement en afvalzorgb. Grondstoffenmanagement en afvalzorg
4EnergieEnergie
5Kantoorartikelen en computersuppliesWerkplekomgeving
6Papier, afvoer vertrouwelijke informatiedragers en print- en drukwerk
7LaboratoriumLaboratorium
8ICT werkomgeving RijkICT werkomgeving Rijk
9DatacentersDatacenters
10DataverbindingenConnectiviteit
a. Dataverbindingen
b. 4G en 5G mobiele dataverbindingen
Brontabel als csv (604 bytes)

Waar staat dit?

De grondslag voor de toepassing van Internationale Sociale Voorwaarden ligt in bijv de Sustainable Development Goals (VN), Universele Rechten van de Mens (VN), de Wet Natuurbescherming (NL) en de Habitatrichtlijn (EU). Dat we ISV toepassen, is door het kabinet herbevestigd in Inkopen met Impact en staat in het Nationaal Plan MVI 2021-2025. 

Het huidig ISV-beleidskader is vervat in een brief aan de kamer van 2017 (kamerstukken II, 26 485, nr. 337, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en die voor Wonen en Rijksdienst). Hierin is toegezegd om ISV meer in lijn te brengen met de OESO-richtlijnen, ook binnen de Rijksdienst. 

Strategie: due diligence

De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen vragen van bedrijven om due diligence (gepaste zorgvuldigheid) te betrachten. Het toepassen van gepaste zorgvuldigheid houdt in dat leveranciers een risicoanalyse opstellen waarin zij hun keten en de risico’s voor mensen en milieu daarbinnen inzichtelijk maken en prioriteren, een plan van aanpak opstellen om geprioriteerde risico’s aan te pakken en een jaarlijkse rapportage openbaar maken die het gepaste zorgvuldigheidsproces en de resultaten daarvan beschrijft. Vanuit de aanbestedende dienst wordt toegezien op naleving van deze contractuele verplichtingen en wordt de dialoog gevoerd met de leverancier over de in dat kader aangeleverde stukken. Met behulp van dit proces kunnen ondernemingen daadwerkelijke en potentiële negatieve gevolgen in hun waardeketen identificeren, mitigeren en voorkomen, en daarover rekenschap afleggen. Het due diligence proces bestaat uit de zes onderstaande stappen.

Het due diligence proces & ondersteunende maatregelen

Wat betekent het concreet?

Op alle deelgebieden, zoals ICT, Faciliteiten en meer, wordt aan de naleving van ISV gewerkt. Zijn er specifieke ISV (sub)doelen, dan staan die in het volgende hoofdstuk bij het betreffende deelgebied. Hieronder staan de algemene doelstellingen en afspraken, die niet specifiek aan een deelgebied zijn toe te wijzen maar wel door hen moeten worden gehanteerd. 

 • ISV wordt toegepast bij Europese Aanbestedingen in een van de 8 risico-inkoopcategorieën
 • Een bedrijf geeft invulling aan het naleven van ISV door het uitvoeren van due diligence.
 • Deze verplichting wordt in het contract opgenomen als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde. De inschrijver moet tijdens de aanbestedingsfase akkoord gaan met de bijzondere uitvoeringsvoorwaarde van het contract.
 • Uiterlijk drie maanden na definitieve gunning van de opdracht wordt van de opdrachtnemer verwacht dat hij/zij een risicoanalyse oplevert van de waardeketen van het product. 
 • Uiterlijk zes maanden na definitieve gunning verstrekt de opdrachtnemer een plan van aanpak dat beschrijft hoe de opdrachtnemer de gesignaleerde risico’s gaat mitigeren. 
 • Tijdens de looptijd van het contract rapporteert de opdrachtnemer jaarlijks over zijn/haar inzet ten aanzien van de naleving van de ISV. 

Om de toepassing (verplicht of vrijwillig) van ISV te stimuleren, is aan de Kamer toegezegd:

 • het contractmanagement te versterken; 
 • de opvolging van contracten te monitoren en in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) verslag uit te brengen; 
 • obstakels in kaart te brengen en hulpmiddelen voor contractmanagers te identificeren; 
 • een pilot te starten om uitwisseling van sectorspecifieke info ten aanzien van IMVO risico’s te verbeteren; 
 • bij nieuwe categorieën per categorie het contractmanagement ISV te intensiveren; 
 • te onderzoeken of het ISV kader standaard breder moet worden toegepast dan in de risicocategorieën; 
 • de haalbaarheid, wenselijkheid en reikwijdte van toepassen ISV als gunningscriterium te onderzoeken

Grondslag: toezegging aan de Tweede Kamer 2017, kamerstukken II, 26 485, nr. 337. In de Uitvoeringsagenda ISV (juni 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden) zijn 19 acties gedefinieerd om hier invulling aan te geven, waarmee ook op de motie Van Raan, Nijboer, Snels, Simons, Gündogan, Den Haan en Azarkan wordt ingegaan (Kamerstukken II, 35 830, nr. 17)