Klimaatneutrale bedrijfsvoering

De Rijksoverheid (departementen en uitvoeringsorganisaties) wil met haar eigen bedrijfsvoering een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland. Als onderdeel van het klimaatbeleid ligt de focus daarbij eerst op het terugdringen van de eigen energie- en het (primair) grondstofgebruik, gevolgd door een zo duurzaam mogelijk voorzien in de energie- en materiaalbehoefte die overblijft. We doen dit onder meer via eigen opwek, het gebruik van hernieuwbare energie, de verduurzaming van de eigen mobiliteit en het bevorderen van een circulaire economie. 

Wat verstaan we eronder?

Het Rijk werkt toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Met bedrijfsvoering bedoelen we: het energieverbruik van onze panden, het wagenpark en onze dienstreizen (scope 1, 2 en 3 uit het Greenhouse Gas Protocol). Het doel is om zoveel mogelijk CO₂ te reduceren. In het klimaatakkoord staan subdoelen, zoals het gebruik van 100 procent hernieuwbare elektriciteit, die bijdragen aan dit hoofddoel. Je leest er meer over in het hoofdstuk D10 (voorbeeldrol Rijk), en in de kabinetsstrategie Inkopen met Impact staat hoe we hiervoor ook onze inkoopkracht inzetten. In 2024 verschijnt een geactualiseerd klimaatplan, met daarin bijgestelde klimaatdoelen voor het land, en voor de rijksoverheid zelf. 

Voorbeeldrol voor het Rijk

Het verduurzamen van de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid, met inkoop als belangrijke hefboom, is niet alleen gericht op het verkleinen van de eigen voetafdruk, maar ook op het vervullen van een voorbeeldrol naar andere overheden en bedrijven en reductie van klimaatimpact in de productieketen van de goederen die we inkopen. Ook met heel ambitieuze maatregelen blijft echter nog een deel van de CO₂-uitstoot over. De Rijksoverheid kan deze uitgestoten CO2 niet zelf afvangen, maar wil deze ook niet wegstrepen door compensatie. We besteden extra aandacht aan het verduurzamen van het eigen wagenpark en mobiliteit, het terugdringen van het eigen energieverbruik en de verduurzaming van het vastgoed, duurzame opdrachten voor de grond-, weg- en waterbouw, klimaatvriendelijke consumptie in de catering en duurzame ICT. 

Hoe pakken we dit aan?

Via de trias energetica, door de CO₂-prestatieladder in te zetten en door deelname aan de Coalitie Anders Reizen. 

De trias energetica

Het Rijk vermindert haar energieverbruik en schakelt over op eigen en hernieuwbare energiebronnen. Het resterend deel kopen we groen in. Deze gedachte in drie stappen, de trias energetica, wordt toegepast op onder meer de inkoop van gas, warmte en elektriciteit. Hier lees je hoe dat in zijn werk gaat.

De CO₂-prestatieladder 

Alle ministeries, behalve Defensie dat nu start, zijn gecertificeerd volgens de methodiek van de CO₂-prestatieladder. Met de ladder krijgen zij beter inzicht in hun eigen CO₂-uitstoot en – wanneer zij op niveau 4/5 gecertificeerd worden - die van partners in de keten. En kunnen zij sturen op reductie. 

Hier lees je meer over de CO₂-prestatieladder

De coalitie Anders Reizen

De Rijksoverheid trad eind 2019 toe tot de coalitie Anders Reizen, een samenwerkingsverband van organisaties en werkgevers die gezamenlijk werken aan duurzame, zakelijke mobiliteit. Doelstelling: alle zakelijke mobiliteit voor 2030 halveren ten opzichte van 2016. Het uitgangspunt is dat de departementen hiermee zelf aan de slag gaan, maar er zijn ook rijksbrede maatregelen die hen daarbij ondersteunen of waarmee gezamenlijke impact wordt gerealiseerd. Zoals werken met logistieke hubs, toewerken naar autodelen en het stimuleren van duurzame mobiliteit in personeelsregelingen.