Feiten en cijfers over sociale thema's

De Rijksoverheid wil niet alleen het milieu, maar ook de mens positief beïnvloeden. We willen bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt baankansen bieden. Dat doen we bijvoorbeeld door het toepassen van social return en maatschappelijk verantwoord inkopen. Ook arbeidsomstandigheden in de productieketen van de goederen die we inkopen, zijn belangrijk. Daarom vragen we bedrijven om aan ons te laten zien hoe zij de Internationale Sociale Voorwaarden toepassen.

Social return

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 spraken het kabinet, werkgevers en werknemers af om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit ging over 125.000 extra banen in vergelijking met de peildatum van 1 januari 2013. De Rijksoverheid moet samen met leveranciers en dienstverleners in het inkoopdomein in de periode tot 2023 1.500 banen creëren. 

In april 2021 is de Werkagenda ‘Banenafspraak Rijk 2021-2022’ gepubliceerd. Met deze werkagenda blijft de Rijksoverheid zich inspannen om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook besteedt de agenda aandacht aan de kwaliteit en duurzaamheid van banen van rijksambtenaren die al onder de Wet banenafspraak vallen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Inkoop is voor de Rijksoverheid een krachtig middel om de duurzame ambities van het kabinet waar te maken. Het Rijk wil daarom altijd duurzaam, sociaal en innovatief inkopen. De ambitie is om via Inkoop oplossingen te bieden die goed zijn voor mensen, milieu en economie in Nederland en de wereld. 

Het blijft een uitdaging om duurzaamheid op te nemen in de rijksinkoop. Om dit toch voor elkaar te krijgen, zijn er doelen vastgesteld. Zonder een duurzame inkoopuitvraag is het lastig om duurzaam te zijn. Maar inkoop is geen garantie voor een duurzaam effect. Daarvoor is veel meer nodig. Denk bijvoorbeeld aan duurzaam gedrag en beheer, het tegengaan van verspilling, het aanpassen van processen en de samenwerking met de leverancier.

Toepassing Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)

De toepassing van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) maakt onderdeel uit van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door de Rijksoverheid. Het toepassen van de ISV is verplicht bij opdrachten van de Rijksoverheid in risicosectoren met waarde groter of gelijk aan de Europese aanbestedingsdrempelwaarden. Door ons te houden aan deze voorwaarden willen we bijdragen aan het uitbannen van misstanden in de inkoopketen op het gebied van arbeids- en mensenrechten. 

Kern van de ISV is dat bedrijven die opereren in risicosectoren een due dilligence naar de eigen keten moeten uitvoeren. Due diligence is een doorlopend proces dat bedrijven helpt risico’s op het gebied van arbeids- en mensenrechten in de eigen organisatie en de bijbehorende productieketen in kaart te brengen. En die vervolgens te voorkomen, te verminderen, te herstellen of te compenseren. Dit bevordert internationale arbeidsnormen en goede arbeidsomstandigheden. In 2021 is ISV toegepast in 315 aanbestedingen van de in totaal 622 aanbestedingen.

Lees meer

Zijn we al goed op weg of moet er meer gebeuren? Bekijk wat de doelen voor de sociale thema's zijn.