CO₂-prestatieladder

CO2-beleid wordt steeds belangrijker. Daarom meten alle ministeries hun CO2-uitstoot voortaan met de CO2-prestatieladder. Dat besluit namen ze in 2021. Met de ladder krijgen zij beter inzicht in hun eigen CO2-uitstoot en die van partners in de keten. Steeds meer ministeries hebben inmiddels hun certificering binnen, anderen werken hard om verder op de CO2-prestatieladder te klimmen. Hier vind je de stand van zaken per ministerie, inclusief de bijbehorende documenten. Want transparantie over wat je doet hoort bij de systematiek.

Een illustratie van een persoon naast een ladder met vijf genummerde treden, een certificaat en het woord CO2 met daarnaast een pijl naar beneden
Beeld: SKAO

Wat is de CO₂-prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat is ontwikkeld door ProRail en is ondergebracht bij de onafhankelijke stichting SKAO. De ladder bestaat uit 5 niveaus. De eerste 3 niveaus richten zich op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie, 4 en 5 richten zich ook op de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten, waarin de organisatie een schakel is. De ladder helpt om gestructureerd te sturen richting klimaatneutrale bedrijfsvoering en uitvoering. Een andere eis is om transparant te zijn over de resultaten op klimaat, circulaire economie en CO2-beleid. De ladder meet je prestaties op organisatieniveau.

Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-prestatieladder. Daarbij zijn vier invalshoeken belangrijk: 

  • Inzicht: het in kaart brengen van de energiestromen en de CO2-footprint
  • Reductie: ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
  • Transparantie: doorlopend communiceren over het CO2-beleid
  • Participatie: deelnemen aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Hoe werkt de CO₂-prestatieladder?

Alle ministeries laten zich certificeren volgens de ladder. Een certificaat op de CO2-prestatieladder betekent dat je als organisatie structureel de CO2-uitstoot vermindert. Het vereist doorlopende verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering en – op niveau 4 en 5 - de keten. Kortom: een ministerie managet haar CO2-uitstoot systematisch. Dit managementsysteem wordt jaarlijks getoetst op ambities, reductie en continue verbetering door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI).

Voor organisaties die zich laten certificeren volgens de ladder, is dit een investering waarbij ze winst behalen in de vorm van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Gecertificeerde bedrijven krijgen bijvoorbeeld korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen, en worden beloond met een gunningvoordeel in het aanbestedingsproces. Hoe hoger de organisatie zich bevindt op de ladder, hoe hoger de korting. De aanbestedende dienst of opdrachtgever bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de Ladder. Meer weten? Bekijk hier de video waarin Chris Steensma van RVO uitlegt hoe je de CO2-prestatieladder beklimt.

Wie staat er op welk niveau?

Niveau vijf

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Dit ministerie werkt al een tijdje met de CO2-prestatieladder, en in 2021 lukte het ze om niveau 5 te bereiken. Het ministerie, inclusief Rijkswaterstaat en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het KNMI, behaalde hiermee als eerste ministerie het hoogste niveau van deze ladder. 
Lees meer

Niveau vier

Een aantal ministeries (waaronder BZK en EZK) zijn een certificering voor niveau 4 aan het voorbereiden. RVO haalde begin 2022 het certificaat op niveau 4 van de ladder. Het CO2-managementplan beschrijft de ambitie en de doelstellingen in de verduurzamingsopgave. Ieder half jaar rapporteert RVO over haar footprint en reductiemaatregelen. Lees meer

Niveau drie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BZK haalde begin 2022 het certificaat op niveau 3 van de ladder. Het CO2-managementplan beschrijft de ambitie en de doelstellingen in de verduurzamingsopgave. Ieder half jaar rapporteert BZK over haar footprint en reductiemaatregelen. Lees meer

Ministeries van Economische Zaken en Klimaar en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden om CO2-uitstoot van de eigen bedrijfsvoering te verminderen, voerden EZK en LNV de CO2-prestatieladder in. De ministeries werken veel samen, maar zijn los van elkaar gecertificeerd. In 2021 behaalden zij hun certificaat op niveau 3 van die ladder. Er ligt nu een plan om de CO2-uitstoot verder te reduceren, bijvoorbeeld door duurzamer te reizen, het wagenpark te elektrificeren en het aandeel hernieuwbare energie te vergroten. Daarmee willen de ministeries de ladder verder beklimmen.
Lees meer over EZK
Lees meer over LN

RVO loopt binnen EZK voorop en is als enige dienstonderdeel gecertificeerd op niveau 4. 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Dit niveau richt zich op het verminderen van de eigen CO2-uitstoot uit energieverbruik in de panden en van zakelijk reizen. Lees meer

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Dit niveau richt zich op het verminderen van de eigen CO2-uitstoot uit energieverbruik in de panden en van zakelijk reizen. Het is een gezamenlijk project van de dienstonderdelen van OCW. Lees meer

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van SZW behaalde in maart 2023 het certificaat op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. In het CO2-managementplan dat zij hiervoor hebben opgesteld staat de CO2-voetafdruk beschreven daarbij de te nemen maatregelen om deze te reduceren. Ieder half jaar zal SZW rapporteren over de voortgang. SZW heeft de ambitie om verder te klimmen op de ladder. Lees meer

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft niveau drie van de CO2-prestatieladder behaald. Lees hier meer over hun footprint en aanpak.

Ministerie van Financiën

Het Ministerie van Financien behaalde in maart 2023 het certificaat voor niveau drie op de CO2-prestatieladder. Om dit certificaat te behalen is een projectgroep opgestart en is extern advies ingewonnen. Financiën heeft de ambitie om verder te klimmen op de ladder. Lees meer

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zich gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder op niveau 3. Om dit certificaat te behalen is inzicht verkregen in het energieverbruik van zowel het ministerie in Nederland als van de verschillende posten in het buitenland. Het ministerie is al aan de slag met diverse maatregelen op gebied van het vergroenen en besparen van energie en de verduurzaming van reizen. Lees meer

Ministerie van Algemene Zaken

Het Ministerie van Algemene Zaken heeft zich gecertificeerd voor niveau drie op de CO2-prestatieladder. Een projectgroep richt zich op invoering van de maatregelen in het managementplan. Lees meer

Gestart

Het ministerie van Defensie bereidt zijn certificering op dit moment voor. Ministeries helpen elkaar de ladder te beklimmen en pakken ook dingen samen op. Zij worden ondersteund met een Community of Practice.

Meer weten?

Op co2-prestatieladder.nl zijn promotiematerialen te vinden.