Feiten en cijfers

Het Rijk werkt hard aan de verduurzaming van haar eigen bedrijfsvoering. Er liggen kansen, maar er is ook nog meer actie nodig. Hier vind je de feiten en cijfers over de duurzaamheid van het Rijk, met de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (2021) als bron. In die jaarlijkse rapportage verantwoorden we ons aan de Tweede Kamer. Het verduurzamen van de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid richt zich niet alleen op verkleinen van de eigen voetafdruk. De Rijksoverheid wil ook andere overheden inspireren en helpen om te verduurzamen.

We zien de vraag naar grondstoffen wereldwijd toenemen. Daarom werken we samen met andere organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. De Rijksoverheid wil in 2030 vijftig procent minder grondstoffen gebruiken en in 2050 volledig circulair zijn. Een circulaire economie gebruikt grondstoffen opnieuw en zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen. Zo dragen we ook bij aan de afspraken uit het Akkoord van Parijs (2015) en het nationaal Klimaatakkoord (2019).

Circulaire economie

Het kabinet heeft drie doelen gesteld om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken:

  1. Bestaande productieprocessen maken in 2022 efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn. 
  2. Wanneer er nieuwe grondstoffen nodig zijn, gebruiken we zoveel mogelijk duurzame grondstoffen.
  3. Producenten ontwikkelen nieuwe productiemethodes en circulaire productontwerpen. 

In het rijksbrede programma ‘Circulaire Economie’ staat wat er nodig is voor een circulair Nederland in 2050. De Rijksoverheid onderzoekt hoe deze doelen onderdeel worden van de bedrijfsvoering.

Uitstoot Rijkbedrijsvoering

Uitstoot Rijkbedrijsvoering In ton CO2
JaarUitstoot in ton CO2
2021337.013
2020347.209
2019482.754
2018450.823
2017492.537
Brontabel als csv (96 bytes)

Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen

Door meer duurzame energie te gebruiken en energie te besparen, maken we Nederland en Europa minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Het draagt bovendien bij aan de klimaatdoelen. Het kabinet wil het energieverbruik van de Rijksoverheid daarom snel terugdringen en zet via de energietransitie in op duurzame brandstoffen (waaronder groene waterstof en groen gas) en energie-efficiëntie.

Positieve invloed op de mens

Het verduurzamen van Nederland is het hoofdthema van het kabinet. De Rijksoverheid draagt via haar bedrijfsvoering daaraan bij door duurzaamheid centraal te stellen. Zo wil de Rijksoverheid niet alleen het milieu, maar ook de mens positief beïnvloeden. Om dat geen vrijblijvende toezegging te laten zijn, heeft de Rijksoverheid haar doelen voor de eigen organisatie vastgelegd in de Inkoopstrategie en de banenafspraak.