EZK en LNV blikken terug op CO2-reductie in 2022

Al eerder kwam het voorbij: ook EZK en LNV werken toe naar een klimaat neutrale bedrijfsvoering voor 2030. Hoe dat vordert, volgen ze nauwgezet.  Ook in 2022 zijn er weer stappen gezet in de verkleining van de eigen CO2-footprint, met behoud van het certificaat op trede 3 van de CO2-Prestatieladder. En EZK-onderdeel RVO is als voorloper in 2022 zelfs gecertificeerd op trede 4. Wat waren de belangrijkste acties in 2022?

Foto van een plakkaat op het EZK/LNV gebouw
Beeld: ©Kick Smeets

Het Rijk wil een klimaatneutrale bedrijfsvoering zijn voor 2030. De CO2-Prestatieladder helpt de departementen en andere rijksonderdelen om de CO2-uitstoot jaarlijks inzichtelijk te maken en te monitoren. Ook EZK en LNV volgden ermee of zij op de goede weg zijn richting klimaatneutraliteit in 2030.

Minder zakelijke vliegreizen

Vliegreizen hebben impact op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. Tegelijk is door de coronacrisis, ook bij EZK en LNV, veel minder gevlogen en kregen buitenlandse dienstreizen hierdoor vaak een digitaal alternatief. EZK en LNV willen ook na corona een deel van deze CO₂-reductie vasthouden. De ministeries kondigden daarom begin 2022 aan dat zij er als eerste departementen voor kiezen om te werken met een streefpercentage van 25% om de CO2-uitstoot voor zakelijk vliegverkeer structureel te verminderen. Met een praktische checklist  helpen we medewerkers bij het maken van duurzamere keuzes op gebied van vliegen. In 2022 is het gelukt om 25% minder CO2-uitstoot door zakelijk vliegverkeer te realiseren (ten opzichte van de CO2-uitstoot in 2019).

Ook bij EZK en LNV is de knop om

In de landelijke campagne ‘Zet ook de knop om’ geeft EZK aan wat huishoudens en bedrijven kunnen doen om energie te besparen. De Rijksoverheid (en zeker EZK en LNV) heeft hierin een voorbeeldrol naar burgers en bedrijven. Voor deze winter is de gewenste besparing 15% gasreductie en daarnaast ook nog zoveel mogelijk elektriciteitsbesparing. De afgelopen maanden is daarom in de meeste kantoren van EZK en LNV ‘de knop omgezet’. Dat wil zeggen dat de verwarming 2 graden lager is gezet en de koeling 2 graden minder. Dit zorgt al voor een groot deel van de benodigde besparing. Naast het lager zetten van de verwarming, is gekeken welke ruimtes niet of minder verwarmd hoeven te worden, zoals de entrees van de kantoren, en waar de verlichting lager, of (eerder) uit kan.

Pauzeplein als oplossing voor voedselverspilling bij vergaderlunches

Voedselverspilling bij vergaderlunches is een doorn in het oog voor velen. Daarom lanceerden LNV en EZK in 2022 (in nauwe samenwerking met facilitair dienstverlener FMHaaglanden en cateraar Albron) het Pauzeplein op hun kantoor in Den Haag. Een slim concept om verspilling bij vergaderlunches tegen te gaan. 

Nationale Klimaatweek

Naast deze aanvullende maatregelen ondernamen de ministeries ook diverse andere initiatieven in 2022 om CO2 te reduceren en de bewustwording in de organisatie verder te vergroten. In de Nationale Klimaatweek in het najaar organiseerden zij diverse activiteiten voor hun medewerkers, om hen te inspireren hoe zij kunnen bijdragen aan CO2-reductie en een beter klimaat. 

Klimmen op de ladder

Met de certificering van niveau 3 op zak is het gebruikelijk dat organisaties hierna doorgroeien naar hogere treden op de ladder (4 en 5). Hierbij worden de inkoopketen en het effect van beleid op de CO₂-uitstoot meegenomen. RVO loopt hierin binnen EZK voorop en heeft als eerste onderdeel van EZK in 2022 het niveau 4 certificaat behaald. EZK en LNV willen zo snel als mogelijk RVO volgen in hun doorgroei naar een volgende trede op de ladder.

Als gevolg van de certificering op trede 4 van de ladder rapporteert RVO met terugwerkende kracht vanaf 2021 zelfstandig over hun CO₂-reductie. Ook gaan zij zelf de voortgang op de doelstellingen monitoren. RVO en EZK presenteren wel gezamenlijk de resultaten in het duurzaamheidsverslag van EZK en LNV. 

Ook wordt de uitvoeringsorganisatie Nationaal Coordinator Groningen (NCG) vanaf 2022 meegenomen in de CO₂-footprint van EZK. Deze organisatie valt als gevolg van een kabinetsbesluit sinds begin 2022 onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van EZK. 

De footprint en doelstellingen van EZK en LNV

Omdat de ministeries van EZK en LNV bestuurlijk en organisatorisch een aantal zaken delen, hebben zij een gezamenlijke CO2-voetafdruk. Die was in 2021 10.739 ton. 

De eigen CO2-uitstoot willen zij blijvend verminderen, bijvoorbeeld door duurzamer te reizen, het wagenpark verder te elektrificeren en het aandeel hernieuwbare energie verder te vergroten.

Uitgebreider verslag in 2023

EZK en LNV publiceren ieder jaar hun duurzaamheidsverslag, waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de ambities en behaalde resultaten op het gebied van duurzaamheid. 
Het duurzaamheidsverslag over 2022, met daarin een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling van de CO2-footprint in 2022, wordt in mei 2023 gepubliceerd. 

Meer informatie, vragen of opmerkingen? Neem contact op met het programmateam verduurzaming bedrijfsvoering via duurzamebedrijfsvoering@minezk.nl.