Ministeries vieren gezamenlijke mijlpaal met certificering CO₂-prestatieladder

Alle deelnemende ministeries van de Rijksoverheid zijn gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder brengt de klimaatimpact in beeld en helpt de uitstoot van de Rijksoverheid systematisch te verminderen. Het behalen van de certificering is een belangrijke stap richting een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030.

Presentatie tijdens het event

Uitreiking certificaat

Op 11 januari 2024 vierden de deelnemende ministeries het behalen van de CO₂-prestatieladder. Hoogleraar Dr. Paul Louis Iske trapt de feestelijke bijeenkomst af met een inspirerend verhaal over de voordelen van mislukken. Hij pleit voor meer ruimte om te experimenteren en dus ook voor het maken van fouten. Iske vertelt: “Door het maken van briljante mislukkingen, is de kans op succes in de toekomst groter.” Hans de Jong, directeur Bedrijfsvoering bij Buitenlandse Zaken, is trots op de beweging die in gang is gezet: “In 2021 hebben we samen afgesproken de CO₂-prestatieladder in te gaan zetten. De aandacht die we voor het klimaat hebben in ons beleid, vertalen we door naar onze bedrijfsvoering ‘Walk our Talk’. Dit certificaat is pas het begin: we moeten het in onze daden laten zien.”

De CO₂-prestatieladder

Take Padding, duurzaamheidscoördinator bij Buitenlandse Zaken, is trots op het behaalde teamresultaat: “Samen hebben we niveau drie van de CO₂-prestatieladder behaald. Dit betekent dat we aan de slag zijn gegaan met de uitstoot van Buitenlandse Zaken en alle projecten. We hebben nu inzicht in de CO₂-uitstoot van onze bedrijfsvoering, met name van energie en mobiliteit. Als rijksdienst willen we het goede voorbeeld geven. De keuze voor de CO₂-prestatieladder sluit aan bij de doelstelling ‘openheid en transparantie’ uit het Klimaatakkoord. We laten zien dat we verantwoording afleggen en open zijn over ons handelen.” 

Timo van Dun, projectleider duurzaamheid bij Buitenlandse Zaken, benadrukt de voordelen van de CO₂-prestatieladder: “Voorheen berekenden we onze CO₂-voetafdruk, maar door de CO₂-prestatieladder zijn we in staat om onze uitstoot op een gestructureerde en integrale manier te verminderen. Door de ingebouwde jaarlijkse cyclus zijn behaalde resultaten heel inzichtelijk. De betrokkenheid van hoger management vind ik ook een belangrijke toegevoegde waarde van de CO₂-prestatieladder. Hierdoor waarborg je een stabiele en duurzame manier van werken. Tijdens de maandelijkse Community of Practice (CoP) leren we veel van andere ministeries die ook met de CO₂-prestatieladder werken. Het is een groot voordeel dat we nu Rijksbreed op dezelfde manier onze CO₂-uitstoot verminderen.” 

Barry Brouns, werkzaam als duurzaamheidscoördinator bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, bevestigt dit: “Het is mooi om te zien dat we de samenwerking tussen de ministeries opzoeken. In de werkgroep werken we stapje voor stapje aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Het gebruik van de CO₂-prestatieladder zorgt voor een gemeenschappelijke taal.”

Inpressie tijdens het event

Kijk naar het vlieggedrag

Timo legt uit dat de certificering een complex en tijdsintensief proces was: “De dataverzameling was een grote uitdaging, omdat veel van onze panden in het buitenland liggen. In totaal betreft dit een kleine 300 locaties over de hele wereld, waarvan ook drie kantoren in Nederland. Per post hebben we berekend hoeveel energie en gas er verbruikt wordt. We kwamen erachter dat onze uitstoot door vastgoed lager ligt dan onze uitstoot door vliegen. Vliegreizen waren in 2022 verantwoordelijk voor ongeveer 55% van onze CO2-uitstoot.”

Carola van Rijnsoever, plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, legt uit hoe de vlieguitstoot wordt verminderd: “Willen we onze CO2-uitstoot naar beneden krijgen, dan moeten we scherp naar ons vlieggedrag kijken. Tegelijkertijd is vliegen noodzakelijk om ons werk te doen, omdat het goed behartigen van de Nederlandse belangen in het buitenland vereist dat we internationaal contact hebben. Dat maakt de verduurzaming van vliegen voor onze organisatie dus extra uitdagend. We zijn al begonnen met een initiatief voor een programma duurzaam reizen, met als doel onze vlieguitstoot zoveel mogelijk te verminderen. We zien de gestelde doelen als een stimulans om concrete stappen te zetten naar een lagere uitstoot. Het is heel inspirerend om te zien hoe meerdere directies en ambassades ook zelf initiatieven starten om hun uitstoot te verminderen. Deze initiatieven leveren informatie op die we mogelijk organisatiebreed kunnen gebruiken.”

Impressie tijdens het event van het publiek

De toekomst

Take kijkt vooruit: “De komende tijd werken we aan het inbedden van de duurzaamheidsdoelstelling in onze organisatie en het verbeteren van de datakwaliteit. We zijn al aan het inventariseren wat er nodig is om van niveau drie naar niveau vier te stijgen. We gaan ambitieus met anders vliegen aan de slag en dat vraagt een gedragsverandering binnen Buitenlandse Zaken. Ook de verduurzaming van het vastgoed vergt een lange adem, want nieuwbouw en renovaties zijn projecten met lange doorlooptijden. Verder gaan we de komende periode meer in onze ketens kijken, zoals IT. Dit is een uitdagend proces, omdat IT binnen de Rijksoverheid veelal centraal is georganiseerd. Tot slot gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van het verduurzamen van de beleidsuitvoering: een intensief traject waarvan we heel benieuwd zijn naar onze beïnvloedingsmogelijkheden en het CO2-reductiepotentieel.”

Presentatie tijdens het event