Bedrijfsvoering BZK zegt nee tegen CO2

Na de ministeries van IenW en EZK/LNV is BZK nu ook gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. Martijn Otte, duurzaamheidscoördinator bij BZK: “We hebben het certificaat op niveau 3 behaald. Een mooie stap. De uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering is inzichtelijk gemaakt en op basis hiervan hebben we reductiemaatregelen bepaald.”

Een afbeelding over certificering met drie elkaar overlappende cirkels: linksboven "anders reizen", rechtsboven "anders inkopen" en onder "anders werken en gebruiken". In het overlappende gedeelte staan een ladder, een thermometer en een CO2-wolkje met de tekst "inzicht in effect"
Beeld: Ministerie van BZK

Als bijdrage aan het Klimaatakkoord werkt de hele rijksoverheid toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Zo ook het ministerie van BZK, dat bestaat uit een kerndepartement en verschillende uitvoeringsorganisaties, zoals het Rijksvastgoedbedrijf en FMHaaglanden. De CO2-Prestatieladder helpt BZK om de CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen.

De afgelopen maanden is het zogenaamde CO2 managementplan opgesteld. In het plan is de gezamenlijke CO2-footprint opgenomen. Deze footprint laat zien of het ministerie op de goede weg is richting klimaatneutraliteit. Ook geeft het weer op welke onderdelen maatregelen nodig zijn om de CO2-uitstoot (verder) te reduceren.

BZK Footprint

De totale footprint in 2019 bedroeg 20.992 ton CO2 en in 2020 16.448 ton CO2. In onderstaand diagram is de footprint visueel weergegeven en verdeeld over de scopes zoals de ladder die voorschrijft.

taartdiagram footprint BZK, vergelijking 2019 met 2020
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Figuur 1: CO2-footprint 2019 en 2020 (Business travel categorieën meegeteld bij scope 2)

Het diagram laat zien dat elektriciteit, vliegreizen (vliegen) en het wagenpark de grootste CO2-bronnen zijn voor BZK. De footprint van 2020 laat een duidelijk effect zien van de coronapandemie. Naast de grote daling van het gebruik van openbaar vervoer laat het elektriciteitsgebruik de sterkste daling zien.

BZK gaat de komende maanden aan de slag met maatregelen om de grootste bronnen aan te pakken. Uit de analyse blijkt bijvoorbeeld dat er nog relatief veel grijze stroom wordt gebruikt. Een van de maatregelen is daarom het inkopen van Nederlandse Garanties van Oorsprong (groene stroom). BZK is al gestart met de ontwikkeling van een aanpak van duurzaam reizen gericht op het vergroten van bewust vliegen door medewerkers. De elektrificatie van het wagenpark verloopt volgens planning. Eind 2020 was 20 procent van het wagenpark elektrisch.

Martijn: ” Met de BZK Duurzaamheid Community (een afvaardiging van alle BZK-onderdelen) werken we structureel samen aan de verduurzamingsopgave. De verduurzaming is echter een opdracht voor ons allemaal. Iedereen kan een steentje bijdragen, bijvoorbeeld door hoe je kiest om te reizen en door hoe we onze gebouwen gebruiken. Samen op weg naar die klimaatneutrale bedrijfsvoering!”