Duurzaamheid in samenwerking: de Dag van de Bedrijfsvoering 2023

Op 13 oktober jl. vond de Dag van de Bedrijfsvoering plaats, voor professionals binnen de Rijksoverheid die werkzaam zijn in het brede bedrijfsvoeringsdomein. Het evenement werd gehost door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Deelnemers verzamelden zich in en rond het fraaie atrium om na te denken over de belangrijkste uitdagingen, inspiratie op te doen en oplossingen te verkennen. Het centrale thema van dit jaar was: 'Klaar voor de toekomst: wendbaar en waardenvol werken in de bedrijfsvoering.' Duurzaamheid staat hoog op de prioriteitenlijst van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR), de commissie die richting geeft aan en besluiten neemt over de rijksbedrijfsvoering. Er was dan ook volop aandacht voor dit onderwerp. Lees verder onder de video met een impressie van de dag. 

 (In de drukke hal van een hoog gebouw staat een banner met daarop: Doorontwikkeling rijksbrede bedrijfsvoering. Daphne van der Zwet:)

OPGEWEKTE MUZIEK

DAPHNE VAN DER ZWET: We hebben een dag
voor en door de medewerkers die werkzaam zijn in de rijksbrede bedrijfsvoering.
Het thema is: Klaar voor de toekomst,
wendbaar en waardenvol werken in de bedrijfsvoering.
Bijvoorbeeld: verduurzaming van het Rijk,
open en transparante overheid, strategische inkoop, aantrekkelijk werkgeverschap.
VROUW: Niet alles kan tegelijkertijd.
Wat staat ons als Rijk dan te doen, zodat we Nederland mooier maken,
maar vooral ook dat mensen in een fijne en veilige werkomgeving
hun werk kunnen doen.
Want er komt straks een nieuw kabinet met ongetwijfeld nieuwe ambities.
Daar moeten we ons op richten.

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER
JOHAN MAAS: Wij zitten in hetzelfde vakgebied, namelijk de bedrijfsvoering.
Ik vind het belangrijk dat er 'n community levend blijft
van professionals die discussiëren
over het hier en nu en de toekomst van het vakgebied.
Dat gebeurt op de Dag van de Bedrijfsvoering.
FOCCO VIJSELAAR: Een bedrijf moet voelen wat het betekent
om te moeten verduurzamen. Daarvoor heb je normeren en beprijzen.
Maar een bedrijf moet ook het perspectief hebben van een alternatief.
De Rijksoverheid kan zorgen voor de randvoorwaarden
waardoor dat handelingsperspectief ontstaat, door na te denken
over nieuwe energievoorzieningen, elektriciteit, waterstof.
Uiteindelijk gaan we de duurzame samenleving alleen maar samen maken
en de private sector heeft innovatiekracht,
en met die veranderkracht kunnen ze bijdragen aan de maatschappelijke opgave
en ook zorgen dat die euro's gaan rollen die we zo nodig hebben
om die investeringen voor de toekomst mogelijk te maken.
MAAS: We houden ons even vast aan de zogenaamde prestatieladder
waarop je op basis van de vermindering van je CO2-uitstoot kunt stijgen.
Dit jaar zijn we op trede 4 terechtgekomen en die kunnen we behouden,
maar we hebben de intentie om naar 5 te gaan.
Dat betekent dat we onze ketenpartners beter moeten managen
om met ons die duurzaamheid te realiseren.
Dus dat is de opgave die we het komend jaar willen gaan doen.
We zijn op een locatie die goed bereikbaar is met de fiets, het openbaar vervoer.
De catering werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De grondstoffen die nodig zijn, of de ingrediënten voor de catering,
brengen zij met elektrische auto's,
vooral vegetarische en plantaardige producten.

(Een man staat op een podium en spreekt de aanwezigen toe. Ronald Barendse:)

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER

RONALD BARENDSE: Waar de bedrijfsvoering vroeger bestond
uit louter het leveren van diensten, zie je dat het veel complexer is geworden,
want je hebt rekening te houden met duurzaamheid, integriteit, diversiteit.
Duurzaamheid heeft, denk ik, het beste postgevat.
De doorbraak was dat we de duurzaamheidsladder hebben ingevoerd
en dat mensen het hartstikke leuk vinden om van trede 2 naar 3 te gaan.
Dan hebben mensen ook wat om voor te strijden.

(De aanwezigen applaudisseren.)

Ontken het niet, betrek het in je dagelijkse uitvoering.
Het is onze belangrijkste opgave naar de toekomst toe.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Samen werken aan een duurzame en sociale Rijksoverheid. www.denkdoeduurzaam.nl. Het logo van Denk Doe Duurzaam. Meer voor elkaar. Eronder staat: Een productie van de Rijksoverheid.)

DE OPGEWEKTE MUZIEK ZWELT AAN EN STOPT

Sprekers over duurzaam doen

Tijdens het evenement waren er vooraanstaande sprekers, waaronder Eva Heijblom, directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie; Johan Maas, hoofddirecteur van de RvO; Focco Vijselaar, algemeen directeur van VNO-NCW en Ronald Barendse, plaatsvervangend directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk. Ze benadrukten het belang van duurzaamheid, maar stipten ook de andere belangrijke thema’s voor de bedrijfsvoering aan. In haar opening benadrukte Eva bijvoorbeeld het belang van een Rijksoverheid die een betere afspiegeling vormt van onze diverse samenleving. Ze benoemde ook de cruciale rol van bedrijfsvoering bij het verwezenlijken van ambitieuze maatschappelijke doelstellingen.

Johan's opening reflecteerde zijn sterke betrokkenheid bij actuele kwesties. Hij sprak onder andere over de inspanningen van RvO om snel de CO₂ -prestatieladder te beklimmen, van niveau 4 naar 5.

Focco onderstreepte vervolgens dat de overheid en het bedrijfsleven elkaar daarbij nodig hebben. "De Rijksoverheid moet bedrijven handelingsperspectief bieden door na te denken over ruimte in wetgeving en voorzieningen. De private sector heeft de innovatiekracht en de capaciteit om verandering te bewerkstelligen en daadwerkelijk bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen. Ruimte bieden is investeren in de toekomst."

Ronald Barendse sloot het evenement af met een oproep aan alle professionals in de bedrijfsvoering: "Duurzaamheid mag niet worden genegeerd, maar moet worden geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden. Het is onze voornaamste opdracht voor de toekomst."

Dag  van de bedrijfsvoering

Inzichten en ervaringen delen in workshops

Deelnemers hadden tussen de plenaire sessies door de mogelijkheid om verschillende workshops bij te wonen, die de diversiteit van het bedrijfsvoeringsdomein van de Rijksoverheid weerspiegelden. In veel daarvan was duurzaamheid een thema, zoals bij de workshop 'Hybricks'. Hierin liet Rijkswaterstaat zien hoe de organisatie waarde blijft toevoegen aan kantoorwerk, zelfs nu hybride werken de nieuwe standaard is geworden. Daarnaast was er de workshop 'Banencreatie banenafspraak', waarin het grote belang van strategische allianties werd aangetoond. Binnenwerk liet samen met enkele partnerorganisaties, aan de hand van praktijkvoorbeelden zien, hoe ze elkaar versterken bij het creëren van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk aan gebouwassistentie, archiefwerkzaamheden, catering of bos- en natuurbeheer bij Staatsbosbeheer.

In de workshop 'Duurzame data' stond het krijgen van goed inzicht in de impact van bedrijfsvoering op mens en milieu centraal. Met die data kan de Rijksoverheid beter sturen op duurzame resultaten.

Kom maar door

Tijdens de netwerkborrel konden deelnemers hun gedachten over de dag delen. Mandy de Visser, programmalijntrekker bij Denk Doe Duurzaam, riep op tot actie op het gebied van duurzaamheid: "Een duurzame bedrijfsvoering is essentieel voor een goed functionerende Rijksoverheid. We vragen het land om te verduurzamen, en dan moeten we het zelf natuurlijk ook doen. Daarnaast: we zijn een grote organisatie, met grote impact. Doen wij ons best, dan maken we echt het verschil. Dus als je vragen hebt of kansen ziet, aarzel dan niet om ze te delen!"