Een coalitie met hogere duurzaamheidsambities, wat betekent dat voor het Rijk?

Het coalitieakkoord dat onlangs gepresenteerd is, noemt Klimaatverandering als dé uitdaging voor onze generatie. En wat voor het land geldt, neemt het Rijk als organisatie natuurlijk zelf ook ter harte. Het Rijk heeft volgens het akkoord opnieuw en nog steeds een voorbeeldrol.

Beeld: Unsplash

In het akkoord roept de regering het land op om zijn bijdrage te leveren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de klimaattransitie. En als het Rijk dat vraagt, dan is het belangrijk dat zij zelf ook voldoet aan deze klimaatdoelstellingen. Die voorbeeldrol was al eerder expliciet benoemd. Zo levert het Rijk ook haar bijdrage in de CO2-reductie door (onder andere) duurzame energie, isolatie van rijkskantoren, en duurzamere mobiliteit in te kopen. In 2030 is de bedrijfsvoering van het Rijk klimaatneutraal (zie Klimaatakkoord).

Nieuwe targets

In het nieuwe coalitieakkoord legt de coalitie de lat waar het gaat om de eerder gestelde doelen, flink hoger. Zo wil de coalitie in 2030 60% CO2 reduceren (t.o.v. 1990); in het Klimaatakkoord van 2019 was het streven nog 49%. Daarnaast belooft de coalitie een (nader in te vullen) “ambitieus klimaatdoel voor de circulaire economie”. Ook wil de coalitie een grotere bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals. De bredere duurzaamheidsstrategie van het Rijk, zoals vastgelegd in Inkopen met Impact, lijkt hiermee (aangescherpt) alleen maar belangrijker te worden.

Meer thuiswerken en emissieloos reizen

Enkele andere plannen in het akkoord kunnen daarnaast ook impact hebben op de Rijksbedrijfsvoering. Zo zet de coalitie meer in op thuiswerken, betalen naar gebruik voor weggebruikers, en emissieloze auto’s. Het groei- en innovatief vermogen van bedrijven moet worden gestimuleerd. En de overheid committeert zich aan de inkoop van duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel. Om deze ambities te realiseren wordt voor medeoverheden en planbureaus jaarlijks 800 miljoen per jaar vrijgemaakt.

Meer weten? Lees op kabinetsformatie2021.nl het coalitieakkoord Rutte IV.