CO2-Prestatieladder

CO2-beleid wordt steeds belangrijker. Daarom meten alle ministeries hun CO2-uitstoot voortaan met de CO2-Prestatieladder. Dat besluit namen ze in 2021. Met de ladder krijgen zij beter inzicht in hun eigen CO2-uitstoot en die van partners in de keten. Steeds meer ministeries hebben inmiddels hun certificering binnen, anderen werken hard om verder op de CO2-Prestatieladder te klimmen. Hier vind je de stand van zaken per ministerie, inclusief de bijbehorende documenten. Want transparantie over wat je doet hoort bij de systematiek. 

Een illustratie van een persoon naast een ladder met vijf genummerde treden, een certificaat en het woord CO2 met daarnaast een pijl naar beneden
Beeld: SKAO

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat is ontwikkeld door ProRail en is ondergebracht bij de onafhankelijke stichting SKAO. De ladder bestaat uit 5 treden. De eerste 3 treden richten zich op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie, 4 en 5 richten zich ook op de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten, waarin de organisatie een schakel is. De ladder helpt om gestructureerd te sturen richting klimaatneutrale bedrijfsvoering en uitvoering. Een andere eis is om transparant te zijn over de resultaten op klimaat, circulaire economie en CO2-beleid. De ladder meet je prestaties op organisatieniveau.
Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Daarbij zijn vier invalshoeken belangrijk: :

  • Inzicht: het in kaart brengen van de energiestromen en de CO2-footprint
  • Reductie: ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
  • Transparantie: doorlopend communiceren over het CO2-beleid
  • Participatie: deelnemen aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Daarbij zijn vier invalshoeken belangrijk: :

  • Inzicht: het in kaart brengen van de energiestromen en de CO2-footprint
  • Reductie: ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
  • Transparantie: doorlopend communiceren over het CO2-beleid
  • Participatie: deelnemen aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Hoe werkt de CO2-Prestatieladder?

Alle ministeries laten zich certificeren volgens de Ladder. Een certificaat op de CO2-Prestatieladder betekent dat je als organisatie structureel de CO2-uitstoot vermindert. Het vereist doorlopende verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering en – op trede 4 en 5 - de keten. Kortom: een ministerie managet haar CO2-uitstoot systematisch. Dit managementsysteem wordt jaarlijks getoetst op ambities, reductie en continue verbetering door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI).
Voor organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, is dit een investering waarbij ze winst behalen in de vorm van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Gecertificeerde bedrijven krijgen bijvoorbeeld korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen, en worden beloond met een gunningvoordeel in het aanbestedingsproces. Hoe hoger de organisatie zich bevindt op de ladder, hoe hoger de korting. De aanbestedende dienst of opdrachtgever bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de Ladder.

Wie staat er op welke trede?

Trede vijf
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Dit ministerie werkt al een tijdje met de CO2-prestatieladder, en in 2021 lukte het ze om niveau 5 te bereiken. Het ministerie, inclusief Rijkswaterstaat en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het KNMI, behaalde hiermee als eerste ministerie het hoogste niveau van deze ladder. 
Lees meer

Trede vier
Een aantal ministeries met een certificering voor trede 3 is de klim naar trede 4 aan het voorbereiden. 

Trede drie
Ministeries van EZK en LNV 
Ministerie van BZK

Gestart
De overige ministeries bereiden hun certificering op dit moment voor. Ministeries helpen elkaar de ladder te beklimmen en pakken ook dingen samen op. Zoals meer inzicht in de eigen voetafdruk, via een footprintanalyse voor de rijksbedrijfsvoering. De ministeries SZW, VWS en OCW trekken samen op. 

Meer weten?
Op co2-prestatieladder.nl zijn promotiematerialen te vinden.